ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଟେଣ୍ଡର ସୂଚନା ସଂଖ୍ୟା 31 ତା 01.02.2019 ସମ୍ବନ୍ଧେ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର – ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଡାବୁଗାଁ

ଟେଣ୍ଡର ସୂଚନା ସଂଖ୍ୟା 31 ତା 01.02.2019 ସମ୍ବନ୍ଧେ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର – ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଡାବୁଗାଁ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଟେଣ୍ଡର ସୂଚନା ସଂଖ୍ୟା 31 ତା 01.02.2019 ସମ୍ବନ୍ଧେ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର – ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଡାବୁଗାଁ 08/02/2019 15/02/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (211 KB)