ବ୍ୟାଙ୍କ

ଆଇ. ଡି. ଵି. ଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ନବରଙ୍ଗପୁର ଶାଖା

ଆଇ.ସି.ଆଇ.ସି.ଆଇ. ବ୍ୟାଙ୍କ ନବରଙ୍ଗପୁର ଶାଖା

ଆଇ.ସି.ଆଇ.ସି.ଆଇ. ବ୍ୟାଙ୍କ ନବରଙ୍ଗପୁର ଶାଖା

ଆକ୍ସିସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉମରକୋଟ ଶାଖା

ଆକ୍ସିସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉମରକୋଟ ଶାଖା

ଆକ୍ସିସ ବ୍ୟାଙ୍କ ନବରଙ୍ଗପୁର ଶାଖା

ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କ ନବରଙ୍ଗପୁର ଶାଖା

ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କ ନବରଙ୍ଗପୁର ଶାଖା

ଶ୍ରେଣୀ/ ପ୍ରକାର: ba

ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉମରକୋଟ ଶାଖା

ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉମରକୋଟ ଶାଖା

ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନବରଙ୍ଗପୁର ଶାଖା

ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନବରଙ୍ଗପୁର ଶାଖା

ଏଚ. ଡି. ଏଫ. ସି ବ୍ୟାଙ୍କ ନବରଙ୍ଗପୁର ଶାଖା

ଏଚ. ଡି. ଏଫ. ସି ବ୍ୟାଙ୍କ ନବରଙ୍ଗପୁର ଶାଖା

ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉମରକୋଟ ଶାଖା

ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉମରକୋଟ ଶାଖା

ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ନବରଙ୍ଗପୁର ଶାଖା

ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ନବରଙ୍ଗପୁର ଶାଖା